Doet u zaken in België en Luxemburg? Dit moet u weten wat betreft naleving van de regels

28 November 2019 11:03

Voor elke organisatie die wereldwijd actief is, is het van vitaal belang om de Compliance-regels in de vele rechtsgebieden bij te houden. Dit artikel beschrijft wat er in België en Luxemburg is gebeurd, een overzicht van anti-witwasmaatregelen, corruptiepreventie en mensenhandel op de arbeidsmarkt. Voldoen uw due diligence en voortdurende monitoringprocessen aan de wettelijke verwachtingen?

Witwasrichtlijnen vereisen wetswijzigingen

De wetgevende stand van zaken in België en Luxemburg voor de preventie van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wordt gedomineerd door de tenuitvoerlegging van de vierde antiwitwasrichtlijn van de EU (4AMLD).

De wijzigingen die vorig jaar in oktober in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd, vervangen de wet van 1993 en hebben voornamelijk betrekking op de invoering van een register van Beneficial Owners, een overgang van een op regels-gebaseerde naar een op risico-gebaseerde aanpak, klokkenluiders en verhoogde sancties. Hoewel het Parlement besloot om de wet van 1993 omwille van de duidelijkheid in te trekken, zijn de belangrijkste principes van het Belgische AML-systeem gehandhaafd.

Artikel 8 van de oude wet verplichtte entiteiten om redelijke maatregelen te nemen om de beneficial owners van hun cliënten te identificeren, en het vervangende artikel 23 van de nieuwe wet breidt dit uitdrukkelijk uit met ‘vertegenwoordigers van cliënten’. Het onderdeel dat met name tot vertragingen en complicaties bij de EU-lidstaten heeft geleid bij de implementatie van 4AMLD, is de oprichting van een centraal register van Beneficial Owners van bedrijven en andere juridische entiteiten van elk land. Verplichte entiteiten kunnen niet alléén vertrouwen op informatie in het register. In België moet dit nog per koninklijk besluit worden bepaald om praktische zaken te verduidelijken, zoals het bepalen hoe de informatie wordt verzameld, hoe de database moet worden beheerd en gebruikt, en wie toegang heeft.

Onder de nieuwe, op risico gebaseerde benadering zijn meldingsplichtige entiteiten verplicht de richtlijnen toe te passen gebaseerd op hun eigen AML-risicobeoordeling, op basis van overwegingen zoals het doel van een rekening of relatie, het niveau van de gedeponeerde activa en de omvang van transacties, en de vormgeving of duur van de zakelijke relatie. Rapporten over AML-risico's, opgesteld door de Europese Commissie en Belgische coördinerende entiteiten, moeten ook in aanmerking worden genomen. Wanneer een hoog risico wordt vastgesteld, is er een verplichting om extra voorzichtig te zijn en om aanvullende informatie te verkrijgen.

In Luxemburg trad op 18 februari van dit jaar de wet in werking die een substantieel deel van 4AMLD implementeerde. In enkele beperkte omstandigheden ging Luxemburg verder door enkele aanvullende aanbevelingen op te nemen van de intergouvernementele Financial Action Task Force inzake witwassen van geld die niet in de richtlijn was opgenomen. Kortom, de wijzigingen omvatten nieuwe definities, een uitbreiding van de reikwijdte van de professionele AML-verplichtingen, de hervormde, op risico gebaseerde benadering, nieuwe transparantievereisten, een nieuw verplicht samenwerkingskader tussen financiële inlichtingeneenheden en verhoogde sancties. Aangelegenheden met betrekking tot de oprichting van een centraal register van Beneficial Owners hebben de ontwerp-wetgevingsfase bereikt en moet nog door het wetgevings-- en parlementaire proces.

Interessant is dat de Financial Times op 12 oktober vorig jaar nog meldde dat de Londense investeringsbankiers, zakelijke kredietverstrekkers en handelaars in reactie op de Brexit massaal naar Frankfurt, Parijs en Dublin vlogen. Luxemburg had een "sweet spot" gevonden met private banking. "Luxemburg kan veilig de overwinning claimen in de race om dé private banking-hub van de EU te worden", aldus het rapport. Het noemde Citigroup, JP Morgan Chase en Bank of Singapore die hun private banking-activiteiten in Luxemburg stationeren of uitbreiden.

Geen classificatie in corruptieklasse

Luxemburg scoort een verdienstelijke 8e plaats op Transparency International's 2017 Corruption Perceptions Index van 180 landen en territoria. België zit op een mogelijk te verbeteren 16e plaats in de ranglijst voor omkoping en corruptie en onlangs heeft het zijn anti-omkoopwetten aangepast om ze te versterken.

In België bedragen de boetes voor openbare omkoping (door of van een overheidsfunctionaris) een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar en boetes van 800 tot 800.000 euro. Als de persoon die het misdrijf begaat een ambt bekleedt in een buitenlandse staat of een openbare internationale organisatie, wordt de minimumboete nu vermenigvuldigd met drie en de maximale boete met vijf, waardoor een boete van maximaal € 4 miljoen mogelijk is. Deze wijziging is in februari 2016 van kracht geworden.

De internationale juridische praktijk die Osborne Clarke vorig jaar opmerkte: "Het valt nog te bezien of deze strengere sancties gevolgen zullen hebben in België [waar] jurisprudentie en efficiënte vervolging met betrekking tot omkoping (en in het bijzonder transnationale openbare omkoping) relatief schaars zijn. Dit ondanks het bestaan ​​van specifieke vervolgingsinstanties, het Centrale Corruptiehandhavingsbureau en de Belgische Financial Intelligence Processing Unit. "

Osborne Clarke merkte ook op dat volgens rapporten van de Raad van Europa De Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) in januari 2017 en de OESO in februari 2016, België "tussen de slechte leerlingen in de EU-klas zit" als het gaat om de naleving van internationale anti-omkopingsverdragen of het toewijzen van middelen voor efficiënte vervolging en handhaving van lokale omkopingswetgeving.

Brede arbeidsuitbuiting in België

Focus on Labour Exploitation (FLEX) meldt dat gevallen van dwangarbeid en mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting is aangetroffen in een breed scala van economische sectoren in België, waaronder landbouw, kledingfabrieken, bouw, schoonmaakdiensten, carwashes, horeca en detailhandel. De meeste slachtoffers zijn vreemdelingen geweest, met herkomstlanden als Bulgarije, Roemenië, Albanië, Nigeria, Marokko, China, Turkije, Brazilië en India.

De definitie van mensenhandel met het oog op arbeidsuitbuiting is erg ruim in het Belgische wetboek van strafrecht, en dekt alle banen die "in strijd zijn met de menselijke waardigheid, ongeacht de gebruikte middelen", zegt FLEX op zijn online Labor Exploitation Accountability Hub. "België is een van de weinige rechtsgebieden waar bedrijven, samen met de personen die ze runnen, met succes zijn vervolgd [voor dit strafbare feit]." Het haalt de zaak aan in 2012 van het Duitse bedrijf Kronos dat een boete kreeg van € 528.000, haar agenten kregen uiteenlopende straffen van een jaar gevangenisstraf en een boete van € 13.750 tot vier jaar gevangenisstraf en een boete van € 55.000. Het Belgische bedrijf Carestal werd als medeplichtige aangeklaagd en kreeg een boete van € 99.000.

In België, waar de strafrechter niet genoeg bewijs kan vinden om te veroordelen voor mensenhandel, kan de werkgever nog steeds schuldig worden bevonden aan verschillende strafbare feiten onder het sociaal strafrecht (geweld en intimidatie op de werkvloer, kinderarbeid, werknemers onderwerpen aan buitensporige werktijden, het inhouden of manipuleren van lonen, etc.).

Volgende stappen:

  1. Lees meer over de oplossingen van LexisNexis voor het uitvoeren van robuuste due diligence en voortdurende monitoring om het regelgevingsrisico beter te beperken.
  2. Deel dit blog met je collega's om het gesprek gaande te houden.
Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs