Patentdata en wetenschappelijk onderzoek

30 July 2020 07:28

George Tsatsaronis is Vice-President Data Science Research Content Operations bij Elsevier. In zijn visie zijn patentdata en wetenschappelijk onderzoek twee kanten van dezelfde medaille. Door beide disciplines intelligent te verbinden kan het bedrijfsleven sneller dan ooit kennis vertalen naar de markt.

Bij Elsevier, een internationale uitgever van wetenschappelijk publicaties, geeft George leiding aan de afdeling data science en research content operations. Met een achtergrond in natural language processing en data mining weet hij als geen ander hoe je grote hoeveelheden informatie inzichtelijk maakt. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt: ‘Het draait allemaal om het leggen van onderlinge verbanden.’

Basis voor beleid én governance op beleid

Tussen het werk van Tsatsaronis en de op analyse gerichte patent oplossingen van LexisNexis loopt een opvallende parallel. Tsatsaronis gebruikt artificial intelligence, machine learning en natural language processing om enorme hoeveelheden wetenschappelijke publicaties te analyseren. Hierbij wordt onder meer gekeken naar wie de fondsenverstrekkers zijn, hoeveel subsidie er verleend is en wat de beoogde en daadwerkelijke uitkomsten zijn.

Het doel is het grootschalig indexeren van de kerngegevens zodat die vervolgens weer doorzoekbaar worden voor subsidieaanvragers en -verstrekkers. Want, zegt Tsatsaronis, subsidieverleners willen precies weten wat er gebeurt met de fondsen die ze beschikbaar stellen. En aanvragers, zoals universiteiten, willen graag weten welke onderzoeksgebieden nog braak liggen. Tsatsaronis: ‘Met de resultaten kun je subsidies verantwoorden, maar de informatie vormt ook de basis waarop overheden beleid kunnen maken en bedrijven strategische beslissingen kunnen nemen.’

Patentdata onontbeerlijk

En hier komt volgens Tsatsaronis patentdata om de hoek kijken. De laatste jaren is een verschuiving opgetreden in de manier waarop bedrijven opereren. Innovatie bepaalt steeds meer de concurrentiekracht. Om de juiste strategische beslissingen te nemen en onnodig gebruik van resources te minimaliseren, is een zo compleet mogelijk beeld van de wereld om ons heen nodig. Daarmee is ook de noodzaak toegenomen om patenten op te nemen bij data die wordt gebruikt als basis voor beleid. ’Voor het bepalen van de strategie is patentdata van een nice to have een need to have geworden.’

In de visie van Tsatsaronis is nu het moment gekomen om wetenschappelijk, peer reviewed, onderzoek te koppelen aan patentdata. Ideeën daaromtrent stammen al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Maar met de stormachtige opkomst van computertechnologie en met name artificial intelligence is wat destijds nog theorie was nu (dankzij supersnelle computers) praktisch uitvoerbaar. ‘We zitten momenteel in de hergeboorte van de neurale netwerken. Dat betekent dat we die nu optimaal kunnen gaan benutten.’

Gelinkte data is nieuwe goud

Om al die ambities te realiseren, ziet Tsatsaronis een verschuiving. Waar voorheen ‘data’ het nieuwe goud werd genoemd, is volgens hem nu ‘gelinkte data’ het nieuwe goud. Dat we big data tegenwoordig zo makkelijk en goedkoop kunnen verzamelen is mooi. De echte waarde zit volgens hem in het aanbrengen van waardevolle onderlinge verbindingen.

Om de relatie tussen grote datasets van verschillende oorsprong werkbaar te maken, moet je bij het uitstippelen van de strategie wél de juiste keuzes maken. Het waarderen van bronnen en het aanbrengen van hiërarchie; er komt volgens hem nog flink wat handwerk bij kijken. En dat is niet het enige probleem: veel informatie is van twijfelachtige herkomst. Beoordelen wat waardevol en bruikbaar is, daar zit de crux aldus Tsatsaronis: ‘Dat is het belangrijkste en tegelijk the hardest job.

Kansen creëren door short cuts

Volgens Tsatsaronis verandert er veel. Waar nieuwe vindingen vroeger werden weggegeven of onderzoek werd uitgevoerd samen met het bedrijfsleven, neigen Universiteit nu steeds vaker naar het zelf patenteren van een uitvinding. Dat zorgt voor een omdraaiing: nieuwe vindingen verschijnen steeds vaker eerst als patent, en worden later pas als peer reviewed artikel gepubliceerd.

Maar hoe kunnen bedrijven hier nu hun voordeel mee doen? Waar liggen de kansen als het gaat om het verbinden van wetenschappelijke onderzoek en gepatenteerde vindingen? In het kort komt het volgens Tsatsaronis neer op het creëren van short cuts.

Ideaalbeeld: versnellen van innovatie

Als voorbeeld noemt hij een farmaceutisch bedrijf dat een behandeling voor een vorm van kanker zoekt. Door uit de data een bepaald genoom te selecteren of een reed werkzame behandeling, kunnen onderzoekers sneller de richting bepalen met de grootste kans op een werkend medicijn. 'De time-to-market wordt daarmee aanmerkelijk verkort. Dat biedt enorme mogelijkheden om nieuwe vindingen versneld beschikbaar te maken, iets waar de hele maatschappij van profiteert.’

Wat het verbinden van wetenschappelijke data met patentdata ook kansrijk maakt voor het bedrijfsleven is dat heel veel kennis nu nog ongebruikt op de plank ligt, bedolven onder stapels met onderzoeken. Het inzichtelijk maken van al die vindingen en ze combineren met octrooien opent volgens Tsatsaronis een goudmijn aan mogelijkheden. Al maakt hij daar wel een aantekening bij: dit is het ideaalbeeld, de toekomst zoals hij die voor zich ziet, waarbij kennis onttrokken kan worden en toegepast in de praktijk.

Hybrid intelligence – AI in samenwerking met de mens

Wat moeten we doen om daar zo snel mogelijk te komen? Aan voorspellingen wil hij zich niet wagen. Wat hij wel ziet is dat er betere hardware en software beschikbaar is en dat het aantal obstakels snel afneemt. De ontwikkelingen gaan sneller dan voorheen, en sneller dan menigeen verwacht, stelt Tsatsaronis. De opvolger van artificial intelligence is ook al in aantocht: hybrid intelligence is de term die rond gaat. Tsatsaronis: ‘Hybrid intelligence is kunstmatige intelligentie die in collaboratie met de mens werkt. Het helpt ons onze doelen behalen op een manier die beter, makkelijker, sneller en beter onderlegd is.’

Mensheid als geheel profiteert

Volgens Tsatsaronis gaan niet alleen het bedrijfsleven en overheden van de ontwikkelingen profiteren, de mensheid als geheel heeft er voordeel bij. ‘Het gaat erom dat de toegang tot nieuwe kennis zo sterk verbetert dat iedereen die daarbij betrokken is deze sneller kan toepassen. Daar zit de versnelling. Daar gaan we nog heel wat van merken.’

Meer weten over de patenten oplossingen van LexisNexis? Bekijk hier het overzicht.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
  • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
  • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
  • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
  • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs