Terrorisme bestrijden:
OFAC-lijst controleren

Ondernemingen die sanctielijsten controleren komen niet alleen hun wettelijke verplichtingen na. Ze voorkomen ook bedrijfsrisico's en verbeteren hun publieke imago. Op de lange termijn gaat het erom wereldwijd terroristische activiteiten te bestrijden. Voor maximale zekerheid is het voor veel ondernemingen essentieel om de OFAC-lijst onderdeel van hun controle te maken.

Doe de sanctiecheck met LexisNexis

Wat is een sanctielijst? 

Een sanctielijst is een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen. De sanctielijsten moeten helpen in de strijd tegen het internationale terrorisme, doordat personen, organisaties en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische activiteiten de toegang tot tegoeden en economische middelen wordt ontnomen. Onder economische middelen wordt mede verstaan diensten, goederen, verhuur en overdracht van onroerend goed of technologie. De bestaande antiterreurwetgeving werd na de terreuraanslag op 11 september 2001 aangescherpt. Sindsdien worden van terreur verdachte ondernemingen, organisaties en personen aan strengere controles onderworpen.

Wat is de OFAC-lijst?

lady justiceDe OFAC-sanctielijst wordt opgesteld door het agentschap dat toezicht houdt op het Amerikaanse sanctiebeleid, het Office of Foreign Assets Control (OFAC). Het OFAC is een controleorgaan van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat in opdracht van het ministerie economische en handelssancties tegen landen, organisaties en personen instelt en uitvoert. Grondslag daarvoor zijn de Amerikaanse buitenlandse politiek en de nationale veiligheidsdoelen. De OFAC-lijst moet helpen om de nationale veiligheid, de doelstellingen van de buitenlandse politieke activiteiten en de internationale handel in binnen- en buitenland te vrijwaren van terroristische acties en wapen- en drugshandel.

Gesanctioneerde personen, ondernemingen en organisaties worden door het OFAC aangeduid als 'Specially Designated Nationals' (SDN's) en worden in de SDN-lijst opgenomen. De bezittingen van SDN's zijn geblokkeerd en het is verboden zaken met ze te doen. De actuele SDN-lijst is op te vragen via de OFAC-website.

Nakoming zorgvuldigheidsplicht:
wie moeten sanctielijsten controleren?

Elke onderneming is verplicht, ongeacht de omvang en sector, zich redelijkerwijs in te spannen in de strijd tegen terrorisme. In het kader van de geldende zorgvuldigheidsplicht moet elke onderneming onderzoek naar haar zakenpartners doen. Dit onderzoek geldt niet alleen voor nieuwe zakelijke relaties (Onboarding Due Diligence), maar ook voor bestaande zakelijke partners (Ongoing Due Diligence). Het onderzoek moet passend worden geprotocolleerd.

Doe de sanctiecheck met LexisNexis

Waarom moeten sanctielijsten
worden gecontroleerd?

Controle van sanctielijsten is noodzakelijk om wettig zaken te kunnen doen, anders dreigen juridische gevolgen. Worden sanctielijsten niet in acht genomen en ontvangen gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen financiële of economische middelen, dan kan dit een hoge boete of zelfs een gevangenisstraf tot gevolg hebben. In de eerste plaats wordt de directie van een onderneming verantwoordelijk gehouden en bestraft. In sommige gevallen hangt ook de exportverantwoordelijken een straf boven het hoofd.

Bij niet-naleving ontstaan bovendien economische en financiële risico's voor uw onderneming, zodat controle van sanctielijsten ook onderdeel van de risicobeheersing is. Behalve dat wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen, loopt ook het publieke imago van een onderneming schade op door een overtreding.

De volgende verordeningen vormen de juridische basis in de EU:

 • EU-Verordening 2580/2001 (Antiterrorisme)
 • EU-Verordening 881/2002 (Al Qaida)
 • EU-Verordening 553/2007 (Al Qaida)
 • EU-Verordening 753/2011 (Taliban)

Veiligheid altijd waarborgen

Uw onderneming is bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties verplicht de sanctielijsten te controleren. Daarnaast is ook een doorlopende controle van bestaande zakelijke relaties noodzakelijk, om er zeker van te zijn dat geen financiële of economische middelen naar gesanctioneerde personen gaan.

Hoe vaak moeten sanctielijsten worden gecontroleerd?

De verplichting tot controle vermeldt niet hoe vaak sanctielijsten moeten worden gecontroleerd. Als stelregel geldt echter: er moet in economisch en technisch opzicht een redelijke inspanning worden geleverd, om te voorkomen dat gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen financiële of economische middelen ontvangen. Daarom is het belangrijk dat u de sanctielijsten doorlopend controleert, ze worden namelijk regelmatig uitgebreid en bijgewerkt. Idealiter vindt de sanctielijstcontrole automatisch plaats op de achtergrond van uw ERP- of CRM-systeem. Zo waarborgt u uitgebreide controles en vermijdt u risico's.

Gedocumenteerde controlerapporten zijn belangrijk om aan te kunnen tonen dat u aan uw verplichting heeft voldaan, ongeacht of de controle iets heeft opgeleverd of niet. Daarnaast moet u over een controle- en resultatenprotocol beschikken.

Doe nu onderzoek naar uw zakenpartners

Uw onderneming beschermen:
welke sanctielijsten moeten worden gecontroleerd?

Volgens de geldende EU-verordeningen is elke onderneming die gevestigd of economisch actief is in de EU verplicht om de Europese CFSP-lijst (Common Foreign and Security Policy) te controleren. Op deze lijst staan personen, organisaties en ondernemingen waaraan de EU financiële sancties heeft opgelegd. De lijst is een samenvatting van alle namenlijsten van antiterreurverordeningen en landspecifieke embargoverordeningen. Dit is de belangrijkste sanctielijst voor ondernemingen die in de EU gevestigd of actief zijn. De actuele CFSP-lijst is online opvraagbaar. In geval van een hit met de CFSP-lijst mag u geen economische middelen of tegoeden aan de betreffende onderneming of persoon ter beschikking stellen. Omdat ondernemingen en personen op deze lijst onderworpen zijn aan financiële sancties, worden hun bezittingen bevroren.

Daarnaast zijn voor in de EU gevestigde ondernemingen ook Amerikaanse sanctielijsten relevant. De VS claimt universele geldigheid van haar exportcontrolewetgeving, wat betekent dat u moet vaststellen of Amerikaanse wetgeving van toepassing is op de zaken van uw onderneming. Is dat het geval, dan moet u de Amerikaanse sanctielijsten meenemen in uw onderzoeken. Dit is ook belangrijk om financiële gevolgen uit te sluiten. Want de Amerikaanse sanctielijsten hebben de meest verregaande financiële consequenties.

Of op uw zaken Amerikaanse wetgeving van toepassing is, bepaalt u aan de hand van de volgende vier vragen:

 1. Heeft u met Amerikaanse producten te maken (direct of indirect)? Verwerkt u bijvoorbeeld Amerikaanse producten in uw goederen of verhandelt u Amerikaanse producten?
 2. Zijn uw producten onderworpen aan Amerikaanse exportcontrolewetgeving?
 3. Heeft uw onderneming een Amerikaanse dochteronderneming of bent u dat zelf
 4. Verantwoorden Amerikaanse onderdanen de exporttransacties van uw onderneming?

Hoe kunnen sanctielijsten worden gecontroleerd?

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe sanctielijsten moeten worden gecontroleerd. Als onderneming staat u voor de uitdaging het grote aantal sanctielijsten zorgvuldig en tegen zo laag mogelijke kosten te controleren, zonder dat uw kernactiviteiten daardoor worden verstoord. Vanwege het grote aantal sanctielijsten is een handmatige controle van zakenpartners tijdrovend en omslachtig. Daarom is een geautomatiseerde oplossing voor de verplichte controle de beste keuze.

Met de lijstencontrole in BatchNameCheck kunt u uw zorgvuldigheidsplicht bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties (Onboarding Due Diligence) nakomen, maar ook voor bestaande relaties (Ongoing Due Diligence). BatchNameCheck biedt dagelijks geautomatiseerde controleresultaten voor lijsten van personen en ondernemingen waarmee u samenwerkt of voornemens bent samen te werken. Zo identificeert u risicovolle zakenpartners en voldoet u aan zowel nationale als internationale compliancewetgeving en -richtlijnen.

De middels Onboarding of Ongoing Due Diligence geïdentificeerde treffers kunt u in het kader van Enhanced Due Diligence met de online tool Nexis Diligence® aan een nader onderzoek onderwerpen.

Wat is een sanctielijst?

Een sanctielijst is een publiek toegankelijke lijst van ondernemingen, organisaties en personen waarvoor economische en/of juridische beperkingen gelden. Het is verboden om met gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen zaken te doen.

Wat is de OFAC-lijst?

De OFAC-sanctielijst wordt opgesteld door het agentschap dat toezicht houdt op het Amerikaanse sanctiebeleid, het Office of Foreign Assets Control (OFAC). Het OFAC is een controleorgaan van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat in opdracht van het ministerie economische en handelssancties tegen landen, organisaties en personen instelt en uitvoert.

Waarom moeten sanctielijsten worden gecontroleerd?

Controle van sanctielijsten is noodzakelijk om wettig zaken te kunnen doen, anders dreigen juridische gevolgen. Worden sanctielijsten niet in acht genomen en ontvangen gesanctioneerde ondernemingen, organisaties of personen financiële of economische middelen, dan kan dit een hoge boete of zelfs een gevangenisstraf tot gevolg hebben.

Neem contact met ons op
Telefoonnummer: +31 (0) 20 485 3456
Meer weten over LexisNexis?
 • Wilt u persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in!
 • Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
 • Volg ons op Facebook, LinkedIn of Twitter
 • Ga naar Kennisbank voor interessante artikelen, whitepapers en blogs